Jumaat, 29 Mac 2013

Artikel UPMSerdang- Program Guru KreatifPelajarAktif( GKPA ) anjuranPelajar-pelajar LHE 3628 ( KaedahMengajarBahasaMelayu yang terdiridaripadapelajar-pelajar semester tujuhuntukBacelorPendidikan PBMP ( PengajaranBahasa Malaysia SebagaBahasaPertama )  danpelajar-pelajar semester lima BacelorPendidikan Moral. Program selamasatuhatiinidijalankanpada 30 November 2012 diUniversiti Putra Malaysia (UPM) yang melibatkanseramai 80 orang pelajar yang mengikutikursustersebut di sini. Sebanyak 20 strategipengajarandiaplikasikanuntukmembangunkanModul GKPA denganmenggunakanmajalahWadahSiswa. Program tersebutdikendalikanolehPnNursidah yang merupakan guru cemerlang  di SMK Presint 9(1). Pelajar-pelajarperlumembangunkanmoduldenganberpandukanbahan yang terdapatdalammajalahWadahSiswa yang bertumpukepadamurid-muridsekolah di tingkatanduadanempat.Modul yang dibangunkanadalahsalahsatupersediaanbuatpelajar-pelajariniapabilakesekolahkelak. Program GKPA iniberakhirdenganharapansemua yang terlibatmengutippengalamandanseterusnyamenyiapkandirisebagaibakal guru padamasaakandatang. Olehitu, usaha yang dijalankaninisedikitbanyakakanmemberigalakandansokongankepadamurid-murid di luarsanauntukterusberjayadanmemajukandiridanmeningkatkanpencapaianakademikmereka.MohamadRezalAbd.Razak yang ditemuimenyatakanbahawa program inimampumembentukkerjasamadanmelatihbakal-bakal guru danmembuatpersiapanapabilakesekolahkelak.Dia yang ditemuijugaturutmenambahsebagaiseorangbakal guru pelbagaipengalamandanilmupengetahuan [erludicari.Rezal yang ditemuiselepaspulangdari mobility pelajarkePerancisBaru-baruini.Olehitudenganberlangsungnya program inidiharapakanmenjadipencetussemangatdanseterusnyabersiapsiagasebagai guru untukberkhidmat demi agama, bangsadannegara.
PnNursidahmemberipenerangandanmenjelaskanobjektif program GKPA inidilaksanakan
 
Pesertamendengartaklimatdanpenerangan yang disampaikanolehPnNursidah
 

Text Box: MohamadRezak B. AbdRazakmenunjukkanMajalahWadahSiswa yang diterimanyapada program berkenaan
Text Box: Antara yang hadirpadaPrograntersebutdanparapesertamenunjukkanMajalahWadahSiswa yang dterimaolehmereka

Tiada ulasan:

Catat Ulasan